Start

Informacje
dla akcjonariuszy

INVESTIM S.A.

16.12.2020

Piąte wezwanie akcjonariuszy

Investim S.A. niniejszym informuje o dokonaniu piątego wezwania akcjonariuszy spółki Investim S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).

24.11.2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy

Investim S.A. niniejszym informuje o dokonaniu czwartego wezwania akcjonariuszy spółki Investim S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).

03.11.2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy

Investim S.A. niniejszym informuje o dokonaniu trzeciego wezwania akcjonariuszy spółki Investim S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).

15.10.2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy

Investim S.A. niniejszym informuje o dokonaniu drugiego wezwania akcjonariuszy spółki Investim S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).

30.09.2020

Wezwanie akcjonariuszy

Investim S.A. niniejszym informuje o dokonaniu pierwszego wezwania akcjonariuszy spółki Investim S.A. do zwrotu dokumentów akcji, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798 z późn. zm.).”.

20.01.2020 - Informacje o kapitale zakładowym

Informujemy, że spółka INVESTIM S.A. posiada kapitał zakładowy w wysokości 3.664.700 zł

Informuje, że spółka INVESTIM S.A. z siedzibą w Warszawie posiada kapitał zakładowy w wysokości 3.664.700 zł tj, słownie: trzy miliony sześćsetsześćdziesiąt cztery tysiące siedemset 00/100 wpłaconym w całości.

INVESTIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, Polska
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000124986,
NIP: 5260152790 oraz numer REGON: 002005243,
o kapitale zakładowym w wysokości 3.664.700,00 PLN (słownie: trzy miliony sześćsetsześćdziesiąt cztery tysiące siedemset 00/100) wpłaconym w całości.