Start

Informacje
dla akcjonariuszy

INVESTIM S.A.

2.01.2020 - Start strony dla akcjonariuszy

Informujemy, że strona dla akcjonariuszy INVESTIM S.A. wystatrowała zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. – o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na spółki akcyjne oraz komandytowo akcyjne został nałożony nowy obowiązek, zgodnie z nowelizacją art. 5 kodeksu spółek handlowych, w którym to dodaje się § 5- wynika z niego następujący obowiązek: „Spółka akcyjna i spółka komandytowo – akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

20.01.2020 - Informacje o kapitale zakładowym

Informujemy, że spółka INVESTIM S.A. posiada kapitał zakładowy w wysokości 3.664.700 zł

Informuje, że spółka INVESTIM S.A. z siedzibą w Warszawie posiada kapitał zakładowy w wysokości 3.664.700 zł tj, słownie: trzy miliony sześćsetsześćdziesiąt cztery tysiące siedemset 00/100 wpłaconym w całości.

INVESTIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, Polska
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000124986,
NIP: 5260152790 oraz numer REGON: 002005243,
o kapitale zakładowym w wysokości 3.664.700,00 PLN (słownie: trzy miliony sześćsetsześćdziesiąt cztery tysiące siedemset 00/100) wpłaconym w całości.